KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BEYANI


Değerli Müşterilerimiz,

Kişisel verilerinizin korunması konusundaki hassasiyetinizi paylaşıyoruz ve bu kapsamda verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun” olarak anılacaktır) öngörülen usul ve esaslar ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak saklıyoruz.

Veri sorumlusu sıfatı ile Türkmen Teknoloji Anonim Şirketi olarak ziyaret alışkanlıklarınızı ürün/süre bazında değerlendirerek bir sonraki ziyaretinizde sizlere ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek amacıyla cinsiyet, yaş, adres, e-mail, telefon verilerinizi ve sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için gerektiğinizde IP adreslerinizi veri tabanımızda  saklıyoruz ve sadece bu amaçla sınırlı olmak üzere verilerinizi değerlendiriyoruz. Tüm kişisel bilgileriniz, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 256 bit şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımlarınız sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından elde edilmesi önlenmektedir. Gizlilik politikamız hakkında bilgiye https://www.365ist.com/gizlilik-sozlesmesi.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi, üyelik sözleşmeniz devam ettiği müddetçe veya üye değilseniz yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla kanunen saklamakla yükümlü olduğumuz süre boyunca muhafaza edeceğiz. Bu sayede mevzuatın ve sözleşme ilişkisinin gerekliliklerini yerine getirmenin yanında sizlere kampanya ve avantajlardan haberdar olma fırsatı sunmayı hedefliyoruz.

Verilerinizi en doğru ve güncel şekilde saklayabilmemiz açısından verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde bizlere info@365ist.com adresinden ulaşarak değişiklikler hakkında bilgi vermeniz gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Kişisel Verilerinizi Kime ve Hangi Şartlarla Aktarabiliriz?

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından saklandığı süre boyunca Kanunda öngörülen usul ve esaslara uygunluk çerçevesinde bağlı şirketlerimizle ve iştiraklerimizle paylaşabilecektir. Ayrıca hizmet kalitemizin artırılmasına yönelik olarak tüketici alışkanlıklarının belirlenmesi, pazar araştırması, reklam danışmanlık gibi hizmetlerin alınabilmesi amacıyla üçüncü şirketlerle paylaşılabilecektir.

Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Ne Zaman İşleyebiliriz?

Verilerinizi kullanıcı sözleşmesi aracılığı ile topluyoruz ve sadece açık rızanızın bulunması veya Kanunda yer alan hukuki sebeplerden birinin varlığı halinde işleyebiliyoruz.

Müşterilerin Kanun Uyarınca Hakları Nelerdir?

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Türkmen Teknoloji Anonim Şirketi’ne başvurarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

(1) İlgili kişi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kurula Şikayet Nasıl Yapılır?

(1) Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusunun cevabının öğrenildiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikayette bulunabilir.

(2) Öncelikle yukarıda açıklanan çerçevede veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz.

 

Veri Sorumlusu: TÜRKMEN TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

 

 

Yüklüyor...
×